ศาลาพุทธอุตรมงคล

โครงการปรับปรุงก่อสร้าง

Get Adobe Flash player


าลาพุทธอุตรมงคล เดิมมีชื่อว่า “ศาลาพุทธมงคล” มีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากความคิดของชาววิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ที่จะจัดสร้างสถานที่อันเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีขึ้นในราวปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ดังสืบค้นได้จากเอกสารบันทึกหลักฐานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์(ปัจจุบันเป็น กองวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

แนวคิดในการออกแบบ “ศาลาพุทธอุตรมงคล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีพัฒนาการรุดหน้าทุกด้านสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร(ปี พ.ศ. ๒๔๗๙)มาจนถึงสมัยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น  ตามปรัชญาและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด
.

เกี่ยวกับโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์