หน้าแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเรา รูปภาพ

 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ร่วมกับชาวนาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมพัฒนาพื้นที่ ทั้งหมด 48 ครัวเรือน เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรา "ข้าว 3 ดี วิถีพอเพียง" จำหน่ายเป็นข้าวสวัสดิการสำหรับ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสนับสนุนให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และส่งผลดีต่อสุขภาพของ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  "ด้วยความรัก และความห่วงใย ครอบครัวราชภัฏ"

                                                                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต

          ดี ๑ : พันธุ์ข้าวดี คือ พันธุ์ข้าวที่คัดเมล็ดจากพันธุ์หลักตามหลักวิชาการ
          ดี ๒ : กระบวนการเพาะปลูกดี คือ การเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
          ดี ๓ : คุณภาพดี คือ ข้าวที่มีมาตรฐานรับรอง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
                    โครงการข้าวสวัสดิการ เป็นโครงการการส่งเสริมการผลิตเพื่อบริโภค และจำหน่ายในราคาสวัสดิการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยทางสำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยใช้กระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ปราศจากการใช้ยาหรือสารเคมีในการผลิต และทำการแปรรูปสำหรับจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 
 
 
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่